diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Verbální vývoj od 1,5 roku do 2 let

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Dítě častěji komunikuje se svým okolím verbálně. Pomocí řeči poznává své okolí. Napodobuje dospělé, ale i samo od sebe opakuje slova – hraje si se slovy. Pomocí sečtení dvou jednoslovných vět tvoří věty dvojslovné. Je to období prvních otázek. Tvoří otázky typu, kdo je to a co je to? Dítě je již schopno reprodukovat dvojici či trojici čísel, umí ukázat na panence části těla. Při artikulaci slov často vynechává slabiky. Lechta (2002) toto období nazývá obdobím sémantizace.

Klenková (2006) dále doplňuje Lechtovu charakteristiku období vývoje do 2. roku. Dítě podle Klenkové začíná používat řeč jako nástroj ovlivňování svého okolí, k dosahování svého cíle. Dochází k prudkému rozvoji řeči, ale dítě nadále zůstává na úrovni první signální soustavy, na úrovni konkretizace. První slůvka již nabývají funkce pojmenování, dítě vytváří jednoduché asociace pomocí transferu. Dítě již považuje mluvení za činnost. Objevuje se egocentrismus. Klenková (2006) definuje toto období jako asociačně reprodukční.

V období, kdy si dítě vytvoří mluvní zvyky, stereotypy, začne vytvářet větší celky. Sdružené mluvní zvuky se postupně pohybově zpřesňují v pohybovém analyzátoru. Čím dál více se ve slovech objevují podobné fonémy mateřského jazyka. Dítě se učí mluvit na principu názornosti. Mluvní zvuky se spojili ve vzorce, stereotypy.

Důležitou úlohu v ontogenezi řeči hraje transfer, který se začíná ve větší míře objevovat právě v tomto období. Přenos (transfer) je děj, proces, kdy dítě navozený mluvní zvuk, sdružený s podnětem, přenáší na jev podobný, na něco analogického. Transfer reflexně podporuje rozvoj řeči, pokládáme ho za tzv. jazykové podvědomí nebo jazykový cit. Transfer je také základem pro vývoj gramatiky a pro zobecnění. Důsledkem transferu děti předškolního věku tvoří slova jakoby nová, ale při rozboru těchto slov lze zjistit, že jejich původ je v mateřštině. Vznikají tak docela přirozeně přenosem z užívaného označení na věc podobnou, čili analogií a transferem.

Kolem 2. roku již dítě obyčejně mluví v jednoduchých větách. Zatím ale jejich verbální komunikace není přesná, je se špatnými tvary, slovosledem, gramatické tvary tvoří dítě analogicky na základě podobnosti, ještě nejsou zcela artikulačně obratné a často vytváří nová slova. Nezřídka se objevují odlišnosti ve vývoji chlapce a dívky vzhledem ke komunikaci. Chlapci začínají mluvit později, celá slova se mohou u chlapců objevovat kolem 2. roku, i později. Vývoj se většinou postupem času vyrovná.

Asociace klinických logopedů poukazuje na fakt, že vývoj řeči značně zrychluje rozvoj myšlení, motoriky a dalších schopností. Na konci 2. roku si dítě osvojuje hlásky:
konsonanty: K, G, H, CH, V, F a diftongy: OU, AU.

Přečtěte si také:

  • Jak naučit dítě na nočníkJak naučit dítě na nočník Pro dítě je nejtěžší, když se 2-3 roky (někdy i déle) domníváme, že na učení celé řady dovedností je ještě malé, až příliš pomáháme, neučíme-neříkáme. Po druhém, třetím roce se nám zdá […]
  • Verbální vývoj od 2,5 do 3 letVerbální vývoj od 2,5 do 3 let Dítě již zná své jméno, rádo o sobě mluví, ale ve 3. osobě. Je schopné pojmenovat předměty denní potřeby, pojmenovat a rozeznat časové výrazy den a noc. Může pokračovat frustrace z […]
  • Neverbální komunikaceNeverbální komunikace Neverbální komunikace, řeč těla, je historicky nejstarší komunikací. Řeč těla není doménou pouze homo sapiens, ale všech živočichů. Mezi prostředky neverbální komunikace patří: proxemika, […]
  • První botičkyPrvní botičky Dobře, ale jaké? Ani krátké, ani úzké či široké, prostě přesně "na míru". Určitě jste si všimli, jak se dětská nožička značně liší od dospělé. Je roztomile baculatá a plochá, říkáme jí " […]
  • Verbální vývoj od 2 do 2,5 let Verbální vývoj od 2 do 2,5 let Dítě zvyšuje svůj komunikační apetit. Prostřednictvím verbální komunikace se dovede již dožadovat svých cílů a komunikovat se svým okolím. Začíná tvořit víceslovné věty, pomalu začíná […]
  • Verbální vývoj  v období 1 až 1,5 roku dítěteVerbální vývoj v období 1 až 1,5 roku dítěte V období 1 roku dítěte jsou již položeny základy mateřského jazyka, jakožto základy melodie, mimiky, gestikulace a základy používání hlasu. Toto období bývá nazýváno jako stádium […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.