Odpovědnost za obsah

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

V praxi často vyvstává otázka ohledně problematiky odpovědnosti provozovatelů služeb, v rámci kterých dochází k ukládání informací (obsahu) uživateli internetu (za tyto informace). Nejčastěji se tato problematika dotýká provozovatelů webových stránek, jež umožňují vkládat video či audio obsah, provozovatelů stránek, které obsahují diskusní fóra (včetně diskusních fór souvisejících se zbožím), blogy a další komunitní služby, a dále provozovatelů ftp serverů či poskytovatelů webhostingových služeb.

Odpovědnost těchto osob – jako tzv. odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem – spadá pod právní úpravu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Omezení odpovědnosti poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem dle tohoto zákona byla původně zamýšlena zejména ve vztahu k poskytování hostingových služeb. Nicméně s ohledem na obecnost formulace ustanovení citovaného zákona není dle našeho názoru vyloučeno, aby tato úprava byla aplikována i ve výše uvedených případech.

Ustanovení § 5 zákona o některých službách informační společnosti stanoví, že „poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen

 • a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo
 • b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.“

Výše uvedená ustanovení jsou doplněna ještě o § 6 citovaného zákona: „poskytovatelé služeb nejsou povinni

 • a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací,
 • b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.“

Z tohoto tedy vyplývá, že provozovatel služby není povinen aktivně vyhledávat skutečnosti o tom, zdali některý z příspěvků uživatele není protiprávní. Avšak v případě, že se provozovatel „prokazatelně dozví“ (nejčastěji na základě upozornění dotčeného subjektu), že některý příspěvek uživatele je protiprávní, měl by ho neprodleně odstranit, přičemž v této souvislosti je také možné připomenout obecnou zásadu nepůsobit škodu dle ustanovení § 415 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Omezení odpovědnosti provozovatele služby se samozřejmě vztahuje pouze na informace ukládané uživateli. Ze strany provozovatele je tak vhodné zřetelně rozlišit, který obsah na webové stránce je obsahem zveřejňovaným provozovatelem a kdy se jedná o příspěvky uživatelů.

Z výše uvedených ustanovení zákona o některých službách informační společnosti vyplývá, že z pohledu provozovatele služby hraje dominantní roli otázka posouzení protiprávnosti obsahu uloženého uživatelem. Toto samozřejmě nemusí být v praxi vždy jednoduché, a to jak z hlediska skutkového, tak i z hlediska právního. Na druhou stranu je nutné vzít v úvahu skutečnost, že provozovatel služby je ve většině případů podnikatel profesionál, a předpokládá se tak, že bude schopen situaci náležitě vyhodnotit (nebo si náležité vyhodnocení zajistit). V důležitějších případech nebo v případech, kdy hrozí vznik větší škody, lze doporučit konzultovat nastalý případ s právním zástupcem.

Není však možné zapomínat ani na výše zmiňovanou úpravu dle ustanovení § 5 písm.

 • a) citovaného zákona, tedy situaci, kdy poskytovatel služby odpovídá za obsah uložených informací, mohl-li „vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní…“ Toto by mohl být případ zejména řady služeb spočívajících v nahrávání video obsahu na server poskytovatele uživateli internetu, kdy je na první pohled zřejmé, že jednotlivé příspěvky zasahují do autorských či obdobných práv třetích osob.

Josef Aujezdský, advokát

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Vyhotoveno ve spolupráci s obč.sdružením Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Odpovědnost provozovatele za obsah

Provozovatel není odpovědný za cizí obsah k němuž pouze zprostředkovává přístup. Provozovatel dále není odpovědný za cizí obsah umístěný v rámci Portálu, pokud mu tento obsah není znám, nebo pokud pro něj není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit.

Provozovatel tedy zejména nenese žádnou odpovědnost za:

 • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Portálu Provozovatele.
 • odkazy na stránky třetích osob umístěné na Portálu.
 • reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Provozovatele.
 • obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují nebo vkládají Uživatelé Portálu prostřednictvím Portálu.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele. Zejména je oprávněn odstranit klamavý a nepravdivý obsah, obsah zasahující do práv a oprávněných zájmů třetích osob, obsah který je proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, nebo pohlaví, nebo který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání.

Možné porušení autorských práv?

Víme, že k většině porušení autorských práv na stránkách dochází v dobré víře – s úmyslem uživatelů lépe zpřístupnit materiál vhodný pro rozvoj či vzdělání. Rádi vám proto pomůžeme situaci vyřešit, projevíte-li o to zájem. V každém případě doporučujeme, abyste se co nejdříve ozvali – např. napište odkaz problematického článku. Stručně nastiňte, jaké řešení navrhujete.

 • Dodatečné vyžádání souhlasu autora
 • Úprava vložených informací
 • Odstranění cizího díla

Text jiného autora

 • Přepsat zkopírované odstavce vlastními slovy. Hodí se v situaci, kdy autorská práva porušuje jen malá část (malé části) textu. Využívá se toho, že autorský zákon nechrání myšlenku, ale její vyjádření. Původní zdroj by samozřejmě měl být uveden v seznamu literatury.
 • Nahradit zkopírovaný text odkazem na původní materiál. Čtenářům zůstanou informace dostupné, jen se k nim dostanou o jedno kliknutí delší cestou.
 • Text ponechat jako zákonnou citaci. Lze použít jen v poměrně vzácných, přesně definovaných situacích. Je třeba splnit řadu podmínek.

Obrázek – Autorskoprávní problémy s obrázky lze většinou řešit takto:

 • Nahraďte obrázek jiným, dostupným pod svobodnou licencí. Najděte jiný obrázek, u nějž autor předem souhlasil s kopírováním a dalším šířením. Jsou to díla dostupná pod některou z licencí Creative Commons, GFDL apod. Takové obrázky se často používají ve Wikipedii, jsou dostupné na Wikimeda Commons apod. Bohužel neexistuje univerzální návod, jak takové dílo vyhledat. Potřebujete-li pomoci, obraťte se na redakci.
 • Použijte externí obrázek. Jde vlastně také o citaci na základě zákonné licence, z hlediska autorského práva mnohem schůdnější, než je nahrání obrázku. Toto řešení má řadu nevýhod, přesto může aspoň dočasně posloužit.
 • Překreslete obrázek nebo požádejte o pomoc redakci. V případě potřeby obrázek nakreslí někdo z grafiků. Nesmí však jít o reprodukci. Vždy je proto vhodné pro grafika připravit zadání: nejlepší je popsat, jak obrázek upravit, aby co nejlépe odpovídal článku. Neváhejte s ozvat, rádi vám pomůžeme.

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

(9 235)