diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Rizikové těhotenství a vycházky

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

O rizikovém těhotenství, stejně jako o povolení vycházek nebo o změnách  jejich rozsahu a doby rozhoduje ošetřující lékař. Režim může být lékařem změněn v souladu se změnou zdravotního stavu. Ošetřující lékař stanoví tzv. “režim dočasně práce neschopného pojištěnce” (dále jen režim). Podle platné právní úpravy je povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, zcela v kompetenci ošetřujícího lékaře, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim vycházky nevylučuje.

Režim ale také zahrnuje povinnost pojištěnce zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek. Pojištěnci může být za porušení režimu nemocenské dočasně kráceno nebo v některých případech dokonce i odňato.

Vždy záleží na důvodu pracovní neschopnosti. Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost z důvodu rizikového těhotenství, ale jinak je těhotná žena v pořádku a není tedy zdravotní důvod k omezeným vycházkám, neměl by být problém domluvit se s lékařem i na neomezených vycházkách. Stanovení neomezených vycházek právní předpis neupravuje. Rovněž také není normativně vymezena délka vycházek v rozsahu 4 hodin.

V případech, kdy to povaha onemocnění vyžaduje, hodnotí ošetřující lékař zdravotní stav pojištěnce a dosavadní průběh onemocnění s lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Toto společné hodnocení obou lékařů se může týkat rovněž stanoveného léčebného režimu, povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby.

Jestliže ošetřující lékař odmítá svému pacientovi povolit vycházky dle jeho požadavku, může pro to mít medicínské důvody, které je třeba respektovat. Do pravomoci ošetřujícího lékaře není oprávněn lékař LPS ČSSZ zasahovat.

V případě, že žena nesouhlasí s postupem lékaře, může podat “návrh na přezkoumání lékařského posudku”. Návrh na přezkoumání lékařského posudku lze podat do tří dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Tento návrh však nemá odkladný účinek, to znamená, že rozhodnutí lékaře platí ode dne vystavení. Pokud lékař ženě na základě opravného prostředku nevyhoví, postoupí návrh jako odvolání do pěti dnů od jeho doručení registrujícímu orgánu nebo zřizovateli.

Situace se dá řešit i tím způsobem, že si žena najde jiného lékaře, který jí ve stanovení vycházek vyjde vstříc.
Je nutno také dodržovat zásadu, že změnu pobytu na dobu nejdéle tří kalendářních dnů  povoluje pouze ošetřující lékař a změnu pobytu v rámci ČR i do zahraničí na dobu delší než tři kalendářní dny  povoluje lékař, na základě předchozího písemného souhlasu OSSZ v místě bydliště.


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.