diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Otec na rodičovské dovolené

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Otec dítěte má díky novelizaci zákoníku práce také  právo o své narozené dítě pečovat a to téměř za stejných podmínek jako jeho matka. Otci musí k jeho žádosti zaměstnavatel dle ust. § 196 zák. práce poskytnout rodičovskou dovolenou, a to ode dne narození dítěte v rozsahu v jakém o ní požádá, nejdéle do tří let věku dítěte. Právo na rodičovskou dovolenou má stejně jako žena i muž, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela.

Kdy má otec nárok

Obecně platí, že nárok na rodičovský příspěvek, má otec, který celodenně osobně pečuje o dítě do 4 let věku. Jde-li o dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené  je to až do 7 let věku. Přičemž dítě mladší 3 let věku nesmí navštěvovat jesle nebo jiné předškolní zařízení po dobu delší než 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci. Dítě, které dovršilo 3 let věku, může pravidelně navštěvovat předškolní zařízení, ale pouze v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.

Možnost přivýdělku 

Otec si může zvyšovat finanční úroveň rodiny přivýdělkem  (a to bez vlivu na výplatu rodičovského příspěvku). Po dobu výkonu práce musí zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Ochranná doba v zaměstnání

Doba po níž zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou ( § 53 odst. 1 písm d) z.č. 262/2006 zák. práce) je  tzv. “dobou ochrannou”. V této době nesmí zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru (to se netýká výpovědí daných z tzv. organizačních důvodů). Byla-li zaměstnanci na rodičovské dovolené před nástupem na tuto dovolenou dána výpověď, doběhne zbytek výpovědní doby po ukončení rodičovské dovolené. Zaměstnanec může však také prohlásit, že na doběhnutí výpovědní doby netrvá. Byla-li výpověď dána z důvodů, pro něž lze okamžitě ukončit pracovní poměr, uplyne výpovědní doba s koncem rodičovské dovolené. Se zaměstnancem na rodičovské dovolené nelze okamžitě zrušit pracovní poměr.

Ostatní právní ochrana v zaměstnání 

V případě návratu zaměstnance do zaměstnání po vyčerpání rodičovské dovolené má zaměstnavatel povinnost zařadit jej pouze podle podmínek pracovní smlouvy (v souladu se sjednaným druhem a místem výkonu práce, tedy nikoli na původní práci a pracoviště).


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.