diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Kolektivní výchova

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Ústavní výchova – Je vykonávána:

1. Ve zdravotnických zařízeních – pro děti od narození do 3 let:

  • Do 1 roku kojenecké ústavy
  • Od 1 do 3 dětské domovy z. č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu

2. Školských zařízeních – pro děti starší 3 let. Pokud jde o obtížně vychovatelnou mládež, pro tu jsou určena zvláštní výchovná zařízení a to stejná, ve kterých je vykonávána ochranná výchova.
3. Ústavy sociální péče určené pro výkon ústavní a ochranné péče mentálně postižených dětí.
4. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Nařízení ústavní výchovy – Ústavní výchovu nařizuje soud jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit.

Zrušení ústavní výchovy – Soud ústavní výchovu zruší, pominou-li po nařízení ústavní výchovy její důvody nebo lze-li dítěti zajistit náhradní rodinnou péči.

Ochranná výchova

Ochranná výchova patří mezi výchovná opatření, která jsou ukládána podle Zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů 218/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Soud pro mládež může mladistvému uložit ochrannou výchovu pokud:

  1. O výchovu mladistvého není náležitě postaráno a nedostatek řádné výchovy nelze odstranit v jeho vlastní rodině nebo v rodině v níž žije.
  2. Dosavadní výchova mladistvého byla zanedbávána.
  3. Prostředí v něm mladistvý žije neposkytuje záruku jeho náležité výchovy a nepostačuje uložení výchovných opatření.

Ochranná výchova trvá dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do dovršení 18. roku věku mladistvého, vyžaduje-li to zájem mladistvého, může soud pro mládež ochrannou výchovu prodloužit do dovršení jeho 19 roku věku. Od výkonu ochranné výchovy soud pro mládež upustí, pominou-li pře jejím započetím důvody pro něž byla uložena.


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.